بهترین مطالعات من

Why a nun can be covered from head to toe in order to devote herself to God but when a Muslimah does the same she is being oppressed?

 

چرا یک راهبه می تواند خود را از سر تا پا بپوشاند تا بندگی خود نسبت به خداوند را ثابت کند اما اگر زن مسلمان چنین کند مورد ستم واقع می شود؟

 

 

Why any western girl can go to university wearing what she wills,enjoying her rights and freedom but when a Muslimah wears hijab they prevent her from entering university?

 

چرا دختران غربی می توانند با هر نوع پوششی که می خواهند به دانشگاه بروند و از حقوق خود و آزادی برخوردار باشند اما یک دختر مسلمان با پوشش اسلامی حق ورود به دانشگاه را ندارد؟

 

 

Why a Jew can grow his beard in order to practice his faith but when a Muslim does the same he is an "extremist" and a "terrorist"?

 

چرا یک یهودی می تواند طبق آئین دین خود ریش بلند داشته باشد اما وقتی یک مسلمان چنین کند تروریست و افراطی لقب می گیرد؟

 

 

Why when a Christain or a Jew kills someone,his religion is not mentioned but when a Muslem is charged with a crime it is Islam that goes on trial?

 

چرا وقتی یک مسیحی یا یهودی قتلی مرتکب می شود از دین او نامی برده نمی شود ولی اگر یک مسلمان به جنایتی متهم شود این اسلام است که مورد محاکمه قرار می گیرد؟

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/۳/۱۳ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ توسط شازده نظرات () |

Design By : nightSelect.com