گیرنده شناخته نشد

گزیده ای از متن کتاب:

نامه اول

...دیروز نامه ای از گریزل به دستم رسید که خوشحالم کرد.نوشته باید به این خواهر کوچولویت افتخار کنی. دریک نمایش جدید در وین نقش اصلی را بازی می کند و نقدهای خوبی هم درباره ی نمایش نوشته شده؛ سال ها همکاری مشقت بارش با گروه های کوچک دارد نتیجه می دهد.

طفلک سال های سختی را پشت سر گذاشته، اما هیچ وقت شکایت نکرد.او روح پاکی دارد،زیباست و استعدادش هم که به بار نشسته. کلی سراغت را گرفت، مارتین! اصلا از دست تو ناراحت نیست. وقتی مثل او جوان باشی ، این جور قضایا به سرعت فراموش می شود. بعد از چند سال فقط خاطره ای از آن زخم می ماند. قطعا هیچکدامتان مقصر نبودید. این جور اتفاق ها مثل طوفان است. در یک لحظه خیس آب می شوی و از پا می افتی و هیچ کاری هم از دستت برنمی آید. اما لحظه ای بعد آفتاب در می آید  و با اینکه هیچ چیز را فراموش نکرده ای ، تنها چیزی که باقی می ماند محبت است. نه غم و غصه...

 

کاترین کرسمن تیلور/گیرنده شناخته نشد

/ 0 نظر / 70 بازدید