قیدار... رضا امیرخانی

((تو کار قیدار پشیمانی راه ندارد. من همیشه به تصمیم اول احترام می گذارم. تصمیم اولی که به ذهنت می زند، با همه جان گرفته می شود. تصمیم دوم، با عقل، و تصمیم سوم با ترس... ))

(( حرف مردم بافتنی است ... یکی زیر، یکی رو... گفتم ت که نه به زیر رو روی حرف مردم کار دارم و نه به پشت و روی سجل ت... من همین قد و بالات را می خواهم))

((آدمی که یکبار خطا کرده باشد و پاش لغزیده باشد و بعد هم پشیمان شده باشد ، مطمئن تر است از آدمی که تا به حال پاش نلغزیده باشد. از آدم بی خطا می ترسم، از آدم دو خطا دوری می کنم، اما پای آدم تک خطا می ایستم...))

 یک قیدار هست و شهلا جانش، سیاه و سفید ها و رنگی هایش، پاپتی ها و پارکابی هایش، گاراژ و گود زورخانه و عمارت پا سید...

/ 0 نظر / 36 بازدید