زمین انسان ها

زمین انسان ها

آنتوان دو سنت اگزوپری

- طوفان و مه و برف گاهی آزارت خواهند داد. آن وقت به همه کسانی فکر کن که پیش از تو با اینها درپیچیده اند. فقط با خود بگو: آنچه را که دیگران توانستند بکنند من هم خواهم توانست بکنم.

- و به راستی هیچ چیز هرگز جای رفیق گمشده را پر نخواهد کرد. نمی توان برای خود دوستان قدیمی درست کرد. هیچ چیز با این گنجینه خاطرات مشترک ، این همه رنج ها و مصائب باهم چشیده،این همه قهرها و آشتیها و هیجان های تند همسنگ نیست. این دوستیها تکرار نمی شوند.

- گنج راستین یکی بیش نیست و آن روابط میان آدم هاست.

- در برف غریزه بقا یکسر نابود می شود. آدم پس از دو ، سه ،چهار روز راهپیمایی آرزویی جز خواب ندارد. من آرزوی خواب داشتم. ولی با خود می گفتم، زنم اگر زنده ام بپندارد ،یقین دارد که راه می روم. رفقایم یقین دارند که در حرکتم. آنها همه به من اعتماد دارند و من  بیشرفم اگر به آنها پشت کنم.

- انسان بودن همان مسئول بودن است.

/ 0 نظر / 42 بازدید