این روزها...

 

 

 

 تا آن هنگام که راهبران و پیشگامان،مظهر اراده آگاه توده ها نباشند،وتا توده ها،سوای شعور تاریخی شان،خود به مرحله ی تحلیل عینی لحظه به لحظه ی حوادث نرسند،فریب خوردن،و به بیراهه کشانده شدن،و تن به تقدیر آوارگی و درماندگی سپردن،برای توده ها،امری ست نه چندان غریب و بعید.

آنها که نمی جویند و نمی پرسند و نمی شناسند،خیل کوران را مانند،دلبسته ی بن عصای بینایی؛و وای اگر آن بینا به راه خویشتن برود نه راهی که کوران را آرزوست؛و وای اگر آن به ظاهر بینا،خود در معنای کوری باشد که بن عصای بیگانه یی را گرفته باشد...

و تا روزگار چنین است،خوب یا بد،ستاره حکومت خواهد کرد.

 

مرحوم نادر ابراهیمی

/ 0 نظر / 6 بازدید