مریم به بیروت سلام می گوید...

مریم همچنان خوان بی دریغ محبت و شفایش را گسترده است. به همان آرامی ، به همان مظلومی و به همان بزرگی به بیروت سلام می گوید. گویا دم شفا بخش و مسیحایی مریم است که ملت لبنان را این چنین آرام و مسالمت جو بار آورده. ملتی که هیچ تفاوتی بین مسلمان و مسیحی، بین زنان برهنه و پوشیده نمی بیند. همه انسان هستند و دارای کرامت.

کنار کلیسای بزرگی که به شکل یک کشتی وارونه ساخته شده ایستادم و به مجسمه مریم خیره شدم. جایی که همه ساله 12 هزار مسیحی لبنان در آن جا گردهم می آیند و میزبان پاپ می شوند.


نمایی از مجسمه حضرت مریم در کلیسا که توسط فرانسوی ها ساخته و به این کلیسا هدیه شده است

 

 

مریم به بیروت سلام می گوید

/ 0 نظر / 25 بازدید