جمعه با درس های زندگی خانجون

- گاهی باید جای آدم ها عوض بشه، خصوصا تو مطبخ، این به حال همه مفیده...

- هر زنی باید یک رازی برای خودش داشته باشه، خصوصا تو دستور پخت خوراکش...

- خوردن دست پخت هر کسی، مثل دیدن سفره دلشه... نمک خوردی و نمک دون شکوندی گناهت وبال گردنته تا ابدالآباد...

- نه عدد سیزده نحسه و نه هیچ عددی سعد که سرنوشت آدمی به هلیمی می مونه که بعضی ها با نمک می خورنش ، بعضی ها با شکر.

 

شرمین نادری- خانجون و بوی ریحون

/ 0 نظر / 35 بازدید