به سوی فانوس دریایی

... آقای رمزی هرگز واقعیتی را دستکاری نمی کرد. هرگز واژه ی نامطلوبی را برای خوشایند یا من باب سلیقه ی یک موجود میرا تغییر نمی داد.به خصوص برای بچه های خودش، که از آن جا که از گوشت و پوستش بودند، باید از بچگی درک می کردند که زندگی سخت است و واقعیت ها ناسازگارند و برای رسیدن به سرزمین افسانه ای که در آن امیدها بر باد می رود، آن جا که جثه ی نحیفمان در تیرگی ها از پا در می آید، آدم بیش از هر چیز به جسارت، حقیقت و نیروی پایداری نیاز دارد.

ویرجینیا ولف

/ 0 نظر / 6 بازدید