زن مادر خدایان است...

مرد به شکار می رود و می ستیزد

زن دسیسه می چیند و خیال می بافد

مادر خدایان

چشمی نهان بین دارد

پرو بالی که توان پرواز به بی کران، تخیل می بخشدش

خدایان همچون مردانند:

بر سینه زنی زاده می شوند و می میرند.

ژول میشله

/ 0 نظر / 7 بازدید