یوسف آباد خیابان سی و سوم

 

فرشته ام یواشکی آمده بود و در گوش تو گفته بود:
شماره ی موبایلش را بگیر، ببین چه پسر نازی است... و تو حرف فرشته را به حس مبهمی ربط داده بودی که درست در همان دقیقه توی قلبت جوانه زده بود. همه فکر می کنند که حس مبهم آدم ها را بهم نزدیک می کند، ولی نمی دانند که کار کار فرشته هاست.

 تله پاتی اسم مستعار جدید فرشته هاست.فرشته های این دو رو زمانه مجبورند با اسم های مستعار همه جا حاضر شوند.

/ 0 نظر / 52 بازدید