وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند

هر آنچه در آفرینش وجود داشت ، در وجود انسان نیز بود . در درون انسان هم ستیزه هایی بود که تمامی نداشت و هم دلتنگی هایی برای صلح و خوشبختی که هرگز آرام نمی گرفتند.


 سردار ازکان

/ 0 نظر / 7 بازدید