پیشنهاد کتاب : ظرافت جوجه تیغی

- آغاز ارائه یک سرمشق: اگر نمی خواهی زندگی ات را با شنیدن هر آنچه دیگران می گویند خراب کنی،سرت را با گیاهان سبز خانگی سرگرم کن.

-  در بند حال برای اندیشیدن به فردا... ولی اگر کسی از فردا هراس دارد به خاطر این است که نمی داند چگونه حال را بسازد و وقتی کسی نمی داند چگونه حال را بسازد، به خود می گوید که فردا خواهد توانست آن را بسازد و این چرند است زیرا فردا همیشه بدل به امروز می شود، متوجه هستید؟

- ما هرگز آن سوتر از یقین های خودمان را نمی بینیم و ، خطرناکتر از آن ،از ملاقات کردن با دیگران صرف نظر کرده ایم. ما جز ملاقات کردن با خودمان کار دیگری نمی کنیم، بی آنکه خودمان را در این آیینه های همیشگی بشناسیم.

- اگر کاری در دنیا باشد که من هرگز آن را انجام نخواهم داد، آن هم شایعه پراکنی برای لطمه زدن به کسی است.

-فقط یک دوست داشته باش و او را خوب انتخاب کن.

-شاید زنده بودن یعنی همین:دنبال کردن لحظه هایی که می میرند.


 مکالمه زن سرایدار و پالوما:

پالوما:  این بو از کجاست؟

زن سرایدار:یک مشکل  گرفتگی لوله در حمام من وجود دارد.

پالوما: شکست لیبرالیسم!

زن سرایدار: نه، مساله مربوط به کانال کشی است و لوله ای گرفته است.

پالوما: این همان چیزی است که من به شما می گویم: چرا لوله کش تا امروز نیامده است؟

زن سرایدار: چون مشتری دیگری هم دارد.

پالوما: نه! چون اجباری ندارد. چرا اجباری ندارد؟

زن سرایدار: چون به تعداد کافی رقیب وجود ندارد.

پالوما،پیروزمندانه:

به حد کافی نظارت و کنترل وجود ندارد!


/ 0 نظر / 22 بازدید