چه کسی باور می کند رستم؟

 

- ما می توانیم بدون خیلی چیزها زندگی کنیم.بدون فلسفه،بدون نمایشنامه نویس، بدون نویسنده، بدون کفش، بدون روزنامه. شاید فقط به کمی آب و مقدار کمتری غذا و کمی همدلی برای زندگی کردن نیاز داریم.

- اگر بزرگترین ترس انسان، روبه رو شدن با ناشناخته است، چرا برای ما بزرگترین خوشبختی رفتن به سوی آن شده بود.

 

چه کسی باور می کند رستم.روح انگیز شریفیان

 

/ 0 نظر / 6 بازدید