ذهنمان را بتکانیم

از کودکی باورها و هنجارهایی را یادمان داده اند که امروز وقتی 28 ساله هستی فکر می کنی به چه کارت آمده اند؟ جز اینکه این باورها و ذهنیات مسبب تمام تحقیرها و رنج های تو بودند. عزت نفست را از تو گرفته اند و همیشه به تو القاء کرده اند که راهی وجود ندارد.

((اصرار و ابرام بر بسیاری از باورها و معتقداتی که واقعیت دارند،دلیلی است بر حقیقت آنها، تقویت از طرف دیگران و تکرار فراوان این باورها را پشتیبانی می کند. حتی زمانی که شواهد قابل اثباتی نداریم و ممکن است باورها نادرست باشند./ دکتر حسین دهقان))

/ 0 نظر / 5 بازدید