فراموشی

بی تو هم می شود

زندگی کرد

قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت...

فقط بی تو نمی شود به خواب رفت

رضا کاظمی

******************

فراموش کردن کسی که دوستش داری مانند این است که شبی فراموش کنی چراغ حیاط پشتی را خاموش کنی. چراغ تمام روز روشن می ماند و نور خورشید مانع فهمیدنت  می شود اما همین که تاریکی شب فرا برسد، وا می داردت که به یاد آوری...

یهودا آمی چای

/ 0 نظر / 4 بازدید