محمد رحمت الللعالمین...

می گفت: بر مردم آسان بگیرید، زیرا مبعوث نشده ام تا آنها را به سختی بیندازم.

می گفت: مبادا قبل از ذبح گوسفند در جلوی چشمان گوسفند چاقو را تیز کنید، بدانید که حیوان هم می فهمد. حق ندارید در دل حیوان غصه بیندازید.

می گفت: زن ها نباید ناخن های خود را از ته بگیرند. برای زن ها زیباتر است که ناخن های خود را از ته نگیرند.

می گفت: فرزند خوب است اما دختر ریحانه است، برگ گل است. و همیشه دختران خود را روی زانوانش می نشاند و نوازش می کرد.

می گفت: اگر در حال کاشتن نهالی بودید و علائم روز قیامت فرارسید ، به کار خود ادامه دهید و نهال را بکارید.

روزی گروهی از مردان سیاه پوست رقاص از آفریقا به مدینه وارد شدند. به دنبال میدانگاهی بزرگ می گشتند که وارد مسجد پیامبر شدند و شروع به ساز زدن و رقاصی نمودند. او آنها را بیرون نکرد. دخترکان خود را بر دوش سوار کرد که در میان جمعیت بتوانند  رقص سیاهان را ببینند.

او رحمتی است برای  تمام جهانیان...

/ 0 نظر / 35 بازدید