بعد از پایان

این هفته اثر دیگری از فریبا وفی رو خوندم، سطر به سطر داستانش، لحظه به لحظه تفکرات و آنچه که به زنان داستانهایش می گذرد همگی ملموس و زنده اند. می شود فهمیدشان، عجیب و دور از باور نیستند.

(( می شود بعضی وقتها هوای تازه را نه از پنجره های باز که از آدم های تازه گرفت))

((رابطه های قوی به کلمات کمتری نیاز دارند))

/ 0 نظر / 7 بازدید