شب ها در کوچه خداحافظی نکنیم

بهار و تابستان که می شود پنجره اتاقم را باز می گذارم تا هوای تازه به اتاقم بیاید. بوی بهار را دوست دارم . بهار شهر ما بوی خاک باران خورده دارد.  شبهای بهاری شهر ما نسیم خنکی دارد.

اما ...

همسایه ی خوب ما تقریبا سه - چهار بار در هفته مهمان دارد و شب ها یک ساعت فقط دم در و توی کوچه باهم خداحافظی می کنند. جالبترش اینجاست که آن وقت شب که ساعت از 12 هم گذشته، بچه یک ساله را می گذارند پای فرمان ماشین، بوق بزند تا همه بخندند و اعتراف کنند که چه بچه باهوش و زرنگی است!!!

شب ها وقت رفتن مهمان ها یک ساعت دم در خداحافظی نکنیم

خمیازه

 

/ 0 نظر / 36 بازدید